Privacy

Transparantie en duidelijkheid over uw gegevens.

We hechten veel waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website en iedereen die zijn of haar gegevens achter laat om met ons in contact te komen (zoals een aanvraag voor een offerte of download van onze brochure). We doen er dan ook alles aan om ieders privacy te beschermen.

In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de data en de privacy van bezoekers welke betrekking hebben op het gebruik van onze website, https://huisvanstaal.nl. Uiteraard houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van kracht is.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van de gegevens op deze website is Huisvanstaal, gevestigd aan Vlijtweg 7 te Wapenveld.

Links naar andere websites

Huisvanstaal.nl bevat links naar andere websites. Hoewel wij dergelijke links met de grootste zorg plaatsen, weten wij logischerwijs niet hoe deze websites omgaan met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Zodra u onze website verlaat en een andere website bezoekt, valt u buiten het bereik van deze privacyverklaring.

Wij raden u dan ook altijd aan om eerst goed te lezen hoe de betreffende website omgaat met deze gegevens en nooit zonder meer akkoord te gaan met een cookiemelding.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dit gebeurd bijvoorbeeld zodra u een formulier op onze website invult. Wij kunnen onder andere vragen naar de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en/of achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen

Onze website en/of diensten zijn er niet op gericht om (persoons)gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hier expliciete toestemming voor hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen we de leeftijd van onze bezoekers niet exact controleren, dus ook niet of zij ouder zijn dan 16 jaar. We raden ouders/voogden van ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen om te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd(en).

Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder bovengenoemde toestemming gegevens hebben verzameld van of over een minderjarige, dan kunt u contact opnemen via info@huisvanstaal.nl zodat wij deze gegevens per direct kunnen verwijderen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

We hebben verschillende doelen met het verzamelen van persoonsgegevens, te weten:

 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • contact op te kunnen nemen inzake een aanvraag;
 • het verstrekken van meer informatie over onze dienstverlening;
 • het kunnen doen van een aanbieden naar aanleiding van een aanvraag via onze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Huisvanstaal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Huisvanstaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en/of achternaam): 2 jaar
 • E-mailadres: 2 jaar
 • Telefoonnummer: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisvanstaal verkoopt uw gegevens nooit en te nimmer aan derden en zal eventuele persoonsgegevens alleen verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Indien er persoonsgegevens moeten worden gedeeld, zal dit altijd met de belanghebbende worden gecommuniceerd.

Indien wij derden uw persoonsgegevens laten verwerken in onze opdracht (en dus met uw goedkeuring), sluiten wij een zogenaamde Verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat jou gegevens op eenzelfde niveau gewaarborgd zijn op het gebied van bescherming hiervan. Uiteraard blijven wij hier verantwoordelijk voor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huisvanstaal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Huisvanstaal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om het gedrag op onze website te analyseren zodat wij onze website constant kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisvanstaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisvanstaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Huisvanstaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisvanstaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huisvanstaal.nl.

Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd en zal regelmatig getoetst worden aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Voorliggende versie is versie 1.1 en is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2018.